Własne programy

Program Odzież II został opracowany dla potrzeb sprawnego prowadzenia gospodarki odzieżą ochronną, odzieżą roboczą oraz artykułami bhp.

Aplikacja stanowi narzędzie umożliwiające:
- obsługę nielimitowanej liczby przedsiębiorstw,
- obsługę nielimitowanej liczby kartotek pracowniczych,
- obsługę nielimitowanej liczby magazynów odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu bhp,
- tworzenie i modyfikację norm odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu bhp,
- opracowanie, przy zastosowaniu różnorodnych kryteriów, raportów z gospodarki odzieżą ochronną i        roboczą oraz sprzętem bhp,
- bieżące prognozowanie budżetów w zakresie odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu bhp.
Aplikacja Odzież II stanowi przyjazną użytkownikom platformę umożliwiającą współpracę podmiotów w realizacji przyjętych zadań dotyczących zaopatrzenia pracowników przedsiębiorstw w odzież ochronną i roboczą oraz wyposażenie bhp.

1. Walory użytkowe
Główną zaletą aplikacji jest automatyzacja prowadzenia kartoteki odzieży ochronnej środków czystości i ochron indywidualnych pracowników, która integruje proces wydawania asortymentu z tą kartoteką.
Zcentralizowana baza danych umożliwia rozproszone użytkowanie programu w warstwie aplikacji.

2.  Baza norm
Baza norm daje możliwość definiowania tabel norm dla każdego klienta (firmy), które można później przypisać do konkretnego stanowiska, miejsca pracy.
Tabele norm mogą składać się z wielu pozycji, gdzie każda określa pojedynczy artykuł (odzież, środek czystości itp.) oraz przewidywany czas jego użytkowania i ilość przysługującego asortymentu.

3. Baza pracowników
Program oferuje pełną możliwość zarządzania pracownikami. Dodatkowo dla każdego pracownika prowadzona jest historia zatrudnienia z możliwością przedłużania czasookresu na wybrany asortyment bez zwalniania pracownika.
Raportowanie asortymentu wydanego, przewidzianego do wydania wynikającego z przeterminowania jego czasookresu przydatności jak również raportowanie wyrównania asortymentu do tabel norm (po kliencie, centrum kosztowym, po nazwisku pracownika) z równoczesna możliwością budżetowania.

4. Baza klientów
Pozwala na zarządzenie klientami, ich strukturą wydziałową (jednostki organizacyjne) i kontami księgowymi.

5. Baza dostawców
Pozwala na zarządzenie dostawcami.

6. Gospodarka magazynowa

Pełen system do obsługi i zarządzania kartoteką towarów i usług, z możliwością głębokiego kodowania (kod, pod nim rozmiar, kolor, dostępna ilość ) umożliwiający zarządzanie obrotem między wieloma magazynami (fizycznymi i/lub logicznymi) i jednoczesne użytkowanie przez kilku operatorów.
Możliwość wystawiania dokumentów przyjęć zewnętrznych (z możliwością blokady niewłaściwej ceny), wydania zewnętrznego dla klienta i konkretnej osoby, przesunięcia międzymagazynowego.

7. System raportowania
Skalowalny system raportowania pozwalający w każdej chwili dodać nowe raporty jako kolejne pliki do programu. Uwzględniono również możliwość projektowania własnych, spersonalizowanych raportów w środowisku np. Crystal Reports fimy Business Objects (SAP).

8. Baza użytkowników systemu
Możliwość definiowania nowych użytkowników systemu z różnymi prawami dostępu. Możliwość podglądu przez Internet kartotek pracowników, przypisanych do nich tabel norm z równoczesną możliwością ich drukowania.

9. Pozycje stałe, czyli tabele słownikowe
Możliwość definiowania m.in. grup towarowych, jednostek miar czy stawek VAT jako pozycje stałe, nie zmieniające się w czasie.